Doradztwo Europejskie

Kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, obejmujące:

 • Wstępną ocenę możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub konsorcjum,

 • Konsultacje lub warsztaty edukacyjne na temat sposobu przygotowania danych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie,

 • Konsultacje w zakresie dopasowania kosztorysu Projektu do katalogu wydatków kwalifikowanych POIR,

 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie i składanie ich w elektronicznych generatorach wniosków,

 • Tworzenie dokumentów dodatkowych (biznes plany, analizy finansowe, umowy konsorcjum, zapytania ofertowe itd), wymaganych razem z wnioskami o dofinansowanie.

Kompleksowe doradztwo i pomoc w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, obejmujące:


 • Sporządzanie wniosków o zaliczki, płatności okresowe i końcową z tytułu przyznanego dofinansowania,

 • Okresowe monitorowanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie,

 • Doradztwo w zakresie zastosowania właściwych procedur wyboru dostawców i/lub usługodawców w ramach projektu (pomoc w sporządzeniu zapytania ofertowego, wzoru oferty, protokołu wyboru wykonawcy),

 • Konsultacje w zakresie poprawności wystawianych faktur i innych dokumentów księgowych,

 • Konsultacje problemów związanych z właściwą wizualizacją i promocją projektu,

 • Doradztwo w zakresie wprowadzania zmian w projekcie, w trakcie jego trwania,
  w tym przygotowywanie ewentualnych wniosków o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie,

 • Przygotowanie beneficjenta dotacji do zewnętrznej kontroli,

 • Weryfikacja raportów z realizacji projektu oraz sprawozdania z wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Inne usługi związane z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:

 • Sporządzenie wniosku o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na innowacje technologicznie (poprzednio nazywanego „kredytem technologiczny”),

 • Szkolenie na temat tworzenia koncepcji, planu, harmonogramu i kosztorysu projektu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,

 • Obsługa postępowania odwoławczego – sporządzenie protestu od negatywnej oceny projektu i/lub skargi do sądu administracyjnego,

 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, pozbawienie całości lub części przyznanej dofinansowania,

 • Szkolenie pracowników beneficjenta przed rozpoczęciem realizacji projektu, w zakresie poprowadzenia projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie,

Pomagamy uzyskać dofinansowanie na następujące rodzaje projektów:

 1. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców w zakup i wdrożenie systemu informatycznego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności jego działalnością produkcyjną.

 2. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców (w nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), spełniających kryteria tzw.” inwestycji początkowej”.

 3. Projekty polegające na zakupie przez przedsiębiorców usług od jednostek naukowych w ramach tzw. BONÓW NA INNOWACJE.

 4. Projekty polegające na rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorcy, w szczególności jego udziale w charakterze wystawcy w krajowych i zagranicznych imprezach targowych.

 5. Projekty polegające na ochronie prawnej własności intelektualnej przedsiębiorcy (wynalazku, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, technologii).

 6. Projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorców.

 7. Projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcja przedsiębiorców lub konsorcja naukowe.

 8. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców w aparaturę, sprzęt laboratoryjny i oprogramowanie potrzebne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

 9. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców w nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wdrożeniu wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych.

 10. Projekty polegające na pozyskaniu inwestorów kapitałowych lub emisji obligacji korporacyjnych.

© dfpk.pl 2016