Doradztwo Gospodarcze

Specjalistyczne usługi doradcze

1.Sporządzanie biznes planów na potrzeby wniosków kredytowych, wniosków o dotacje lub dla innych celów określonych przez klienta.

2. Sporządzanie planów rozwoju eksportu i strategii działalności międzynarodowej.

3. Sporządzanie analiz działalności konkurencji.

4. Prowadzenie na zlecenie okresowego monitoringu działalności konkurencji.

5. Badania rynku.

6. Badania konsumenckie.

7. Sporządzanie planów i prognoz marketingowych.

8. Badania źródeł finansowania planowanych inwestycji.

9. Analiza i weryfikacja nowych pomysłów i modeli biznesowych.

10. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich.


Specjalistyczne usługi prawne

1. Sporządzanie umów zlecenia na wykonanie prac B+R i opiniowanie projektów takich umów.

2. Sporządzanie umów nabycia wyników prac B+R i opiniowanie projektów takich umów.

3. Sporządzanie umów o udzielenie licencji na korzystanie z wyników prac B+R i opiniowanie projektów takich umów.

4. Sporządzanie umów konsorcjum naukowego i opiniowanie projektów takich umów.

5. Analizy prawno-porównawcze dokumentacji aplikacyjnej do konkurów na dotacje dla przedsiębiorstw.

6. Gromadzenie i opracowanie dokumentacji dowodowej na potrzeby postępowania odwoławczego od decyzji o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie.

7. Gromadzenie i opracowanie dokumentacji dowodowej na potrzeby sporów sądowych dot. nieuczciwego przeprowadzenia konkursów na dofinansowanie.

8. Gromadzenie i opracowanie dokumentacji dowodowej na potrzeby sporów sądowych dot. naruszeń warunków umów o dofinansowanie.

9. Gromadzenie i opracowanie dokumentacji dowodowej na potrzeby sporów sądowych dot. naruszeń zasad uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym.


Specjalistyczne usługi szkoleniowe

1. Szkolenia otwarte w zakresie tworzenia koncepcji, harmonogramów i kosztorysów projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

2 Szkolenia zamknięte w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwa.

3. Coaching i mentoring dla młodych przedsiębiorców.

4. Doradztwo strategiczne dla właściciela lub osoby kierującej przedsiębiorstwem w procesie podejmowania ważnych decyzji biznesowych.

5. Przygotowanie reprezentantów przedsiębiorcy do prezentacji projektu podczas panelu ekspertów.

6. Przygotowanie reprezentantów przedsiębiorcy do udziału w kontroli trwającego lub zakończonego projektu dofinansowanego z funduszy europejskich.

7. Praktyczne szkolenia z zakresu windykacji przeterminowanych należności z tytułu obrotu gospodarczego.

8. Praktyczne szkolenia z zakresu tworzenia prognoz finansowych działalności przedsiębiorstwa.


© dfpk.pl 2016