Kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, obejmujące: Wstępną ocenę możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub konsorcjum, Konsultacje lub warsztaty edukacyjne na temat sposobu przygotowania danych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie, Konsultacje w zakresie dopasowania kosztorysu Projektu do katalogu wydatków kwalifikowanych POIR, Sporządzanie wniosków o dofinansowanie i składanie ich w elektronicznych generatorach wniosków, Tworzenie dokumentów dodatkowych (biznes plany, analizy finansowe, umowy konsorcjum, zapytania ofertowe itd), wymaganych razem z wnioskami o dofinansowanie.
Kompleksowe doradztwo i pomoc w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, obejmujące: Sporządzanie wniosków o zaliczki, płatności okresowe i końcową z tytułu przyznanego dofinansowania, Okresowe monitorowanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie, Doradztwo w zakresie zastosowania właściwych procedur wyboru dostawców i/lub usługodawców w ramach projektu (pomoc w sporządzeniu zapytania ofertowego, wzoru oferty, protokołu wyboru wykonawcy), Konsultacje w zakresie poprawności wystawianych faktur i innych dokumentów księgowych, Konsultacje problemów związanych z właściwą wizualizacją i promocją projektu, Doradztwo w zakresie wprowadzania zmian w projekcie, w trakcie jego trwania, w tym przygotowywanie ewentualnych wniosków o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, Przygotowanie beneficjenta dotacji do zewnętrznej kontroli, Weryfikacja raportów z realizacji projektu oraz sprawozdania z wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych,
Inne usługi związane z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Sporządzenie wniosku o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na innowacje technologicznie (poprzednio nazywanego „kredytem technologiczny”), Szkolenie na temat tworzenia koncepcji, planu, harmonogramu i kosztorysu projektu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie, Obsługa postępowania odwoławczego – sporządzenie protestu od negatywnej oceny projektu i/lub skargi do sądu administracyjnego, Pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, pozbawienie całości lub części przyznanej dofinansowania, Szkolenie pracowników beneficjenta przed rozpoczęciem realizacji projektu, w zakresie poprowadzenia projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie,
Pomagamy uzyskać dofinansowanie na następujące rodzaje projektów: Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców w zakup i wdrożenie systemu informatycznego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności jego działalnością produkcyjną. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców (w nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), spełniających kryteria tzw.” inwestycji początkowej”. Projekty polegające na zakupie przez przedsiębiorców usług od jednostek naukowych w ramach tzw. BONÓW NA INNOWACJE. Projekty polegające na rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorcy, w szczególności jego udziale w charakterze wystawcy w krajowych i zagranicznych imprezach targowych. Projekty polegające na ochronie prawnej własności intelektualnej przedsiębiorcy (wynalazku, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, technologii). Projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorców. Projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcja przedsiębiorców lub konsorcja naukowe. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców w aparaturę, sprzęt laboratoryjny i oprogramowanie potrzebne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Projekty polegające na inwestycjach przedsiębiorców w nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wdrożeniu wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych. Projekty polegające na pozyskaniu inwestorów kapitałowych lub emisji obligacji korporacyjnych.
Powrót