Piotr Kościukiewicz

Właściciel przedsiębiorstwa DORADZTWO FINANSOWE – Piotr Kościukiewicz.

Mgr organizacji i zarządzania, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z roku 1990.

Ma za sobą 26 lat doświadczenia zawodowego w tym 18 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od 13 lat specjalizuje się w doradztwie europejskim dla przedsiębiorców. Liczba klientów firmy Doradztwo Finansowe – Piotr Kościukiewicz obejmuje około 300 firm oraz kilka uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu z całej Polski.Od 2008 do chwili obecnej

Prezes Zarządu Fundacji KAPITAŁ DLA INNOWACJI w Krakowie

Pomysłodawca, fundator, członek Rady Fundacji i menadżer zarządzający działalnością operacyjną Fundacji, będącej niezależną, apolityczną Instytucją Otoczenia Biznesu, działającą na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski oraz upowszechniania nowoczesnej i odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Od 2010 roku kieruje projektem Fundacji pt. ”Współtworzymy Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020”, dzięki czemu uzyskał dogłębną – unikalną wiedzę na temat całego procesu planowania, przygotowania i wdrożenia MRPO 2014-2020, w szczególności
w odniesieniu do instrumentów pomocy publicznej kierowanej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie skupia się na problematyce monitoringu legalności, racjonalności i efektywności finansowej konkursów na dotacje dla przedsiębiorców obsługiwanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Współpracuje w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Sejmikiem Województwa Małopolskiego.Od 1998 do chwili obecnej

Własna działalność gospodarcza pod marką DORADZTWO FINANSOWE – Piotr Kościukiewicz

Twórca, właściciel i menadżer zarządzający firmy DORADZTWO FINANSOWE – Piotr Kościukiewicz. Kieruje jej działalnością handlową i finansową oraz decyduje o strategii rozwoju. Wyszkolił i nauczył zawodu wszystkich pracowników zatrudniony w firmie. Do 2014 roku zajmował się osobistym sporządzaniem wniosków o dofinansowanie (ponad 100 przygotowanych przez niego projektów uzyskało dofinansowanie).

W latach 2008 – 2013 był ekspertem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczością oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczością do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach programów dotacji dla przedsiębiorców.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nabył bardzo duże umiejętności całościowej analizy działalności przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju w oparciu o doświadczenia, wynikające ze współpracy z dziesiątkami przedsiębiorców różnej wielkości, działających w rożnych branżach i stosujących różne modele biznesowe.

Doradzał przedsiębiorstwom w sytuacjach kryzysowych, wywołanych zagrożeniami prawnymi i finansowymi realizowanych inwestycji i projektów rozwojowych.

Doradzał przedsiębiorstwom w procesie planowania inwestycji budowlanych, rzeczowych, informatycznych i związanych z rozwojem eksportu.

Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu efektywnego korzystania w funduszy europejskich.

 

1997-1998

Wood & Company S.A. w Warszawie

Pełnomocnik ds. organizacji domu maklerskiego,

Compliance manager,

Doradca prezesa zarządu

Odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie zarejestrowanej w Polsce spółki, wchodzącej w skład międzynarodowego banku inwestycyjnego WOOD & COMPANY (powiązanego z Commerzbank A.G.), do rozpoczęcia działalności maklerskiej na polskim rynku papierów wartościowych. Koordynował proces uzyskania licencji Komisji Papierów Wartościowychi Giełd na działalność maklerską oraz dopuszczenia do działania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Reprezentował dom maklerski wobec wszystkich organów administracji państwowej i instytucji rynku kapitałowego takich jak: KPWiG, KDPW, GPW, Ministerstwo Skarbu Państwa, Izba Domów Maklerskich.

Równolegle współpracował z działem corporate finance przy realizacji transakcji sprzedaży akcji na rynku pierwotnym m.in. spółek: Cersanit S.A., Amica S.A., Jutrzenka S.A.
Po uruchomieniu działalności maklerskiej na wiosnę 1998 r. zajmował się opracowaniem strategii Wood & Company na lata 1999-2000 oraz był odpowiedzialny za nadzór wewnętrzny i zapewnienie zgodności funkcjonowania domu maklerskiego z obowiązującym
w Polsce prawem.1996-1996

Dom Maklerski BIG sp. z o.o.

Doradca prezesa zarządu ds. strategii

Opracował całościowy model działalności domu maklerskiego w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Kierował pierwszym etapem prac nad projektem połączenia Domu Maklerskiego BIG sp. z o.o. z Biurem Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., a następnie współpracował z zewnętrznymi konsultantami przy opracowaniu ostatecznej koncepcji przeprowadzenia fuzji.

Był zaangażowany w kilka różnych projektów dotyczących nowych produktów oraz brał udział w opracowaniu strategii domu maklerskiego na lata 1997-98.1994-1996

Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. Krakowie

Biuro Maklerskie

Dyrektor Biura Maklerskiego

Reorganizował i de facto tworzył od podstaw Biuro Maklerskie, składające się z centrali oraz 40 placówek terenowych, zatrudniających łącznie ponad 300 pracowników.

Był jednoosobowo odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Biura, obejmujący realizację planów marketingowych i finansowych, nadzór nad działalnością operacyjną, handlową i inwestycyjną, kierowanie służbami administracyjnymi, finansowo-księgowymi, informatycznymi, kadrowymi i prawnymi.

Nadzorował przeprowadzenie licznych transakcji, między innymi takich jak: oferowanie
w publicznym obrocie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Optimus S.A., Stalexport S.A., Exbud S.A., Vistula S.A., Swarzędz S.A.

Był odpowiedzialny za działalność Biura Maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym za wykonywanie zadań specjalisty giełdowego dla akcji kilku emitentów. Osobiście monitorował i nadzorował inwestycje Biura Maklerskiego w papiery wartościowe na własny rachunek.

Był odpowiedzialny za obsługę przez Biuro Maklerskie licznych spółek włączonych do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych m.in.: Naftobudowy Holding S.A., Zakładów Chemicznych DWORY, Zakładów Chemicznych Alwernia.1992-1994

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie

Przedstawicielstwo w Zgorzelcu

Kierownik Przedstawicielstwa

Był pomysłodawcą utworzenia Przedstawicielstwa BIG S.A. w Zgorzelcu, a następnie jego organizatorem. Przedstawicielstwo zajmowało się głównie działalnością kredytową oraz pozyskiwaniem lokat bankowych i sprzedażą kart płatniczych. Wśród obsługiwanych klientów była m.in. Elektrownia "Turów" w Bogatyni.1989-1992

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie

Centrala w Warszawie

Kierownik Zespołu Rynku Pierwotnego

Rozpoczął swoją karierę zawodową jako stażysty, a następnie był pracownikiem różnych departamentów w centrali banku. W 1990 r. uczestniczył w pionierskich projektach na odradzającym się w Polsce rynku kapitałowym:

- pierwsza oferta publiczna akcji Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A.

- pierwsza oferta publiczna PHZ Universal S.A.

- uruchomienie pierwszego w Polsce biura maklerskiego obsługującego wtórny obrót akcjami spółek publicznych.

© dfpk.pl 2016