Zespół

Małgorzata Sołomczak-Piórkowska

Magister ekonomii, absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Akademii

Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami

Europejskiego Funduszu Społecznego na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w

Lublinie w 2007 roku.

Posiada także kwalifikacje pedagogiczne nabyte w ramach studiów

podyplomowych oraz praktykę dydaktyczną uzyskaną w okresie pracy w

Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w 2007 roku

(prowadzenie kursów o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej).

W latach 2004-2007, jako pracownik PUP Przemyśl, uczestniczyła w rozliczaniu

projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój

Zasobów Ludzkich działanie 1.2 oraz 1.3 oraz samodzielnie zajmowała się

monitorowaniem oraz ewaluacją wszystkich realizowanych projektów.

Od 2008 roku zajmuje się zawodowo doradztwem europejskim dla firm z sektora

MŚP.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie:

- sporządzania wniosków o dotacje,

- sporządzania biznesplanów,

- rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatności,

- zarządzania projektami od strony ich zgodności z umowami o dofinansowanie

- prowadzenia szkoleń z zakresu tematyki realizacji projektów

dofinansowanych z funduszy europejskich, w tym przede wszystkim projektów

B+R Małgorzata Sołomczak-Piórkowska świadczyła usługi doradcze dla

przedsiębiorstw z sektora MŚP (głównie z branży informatycznej, produkcyjnej

oraz usługowej).

W trakcie swojej kariery zawodowej przygotowała ponad 90 wniosków o dotacje.

Osobiście zajmowała się też zarządzaniem 10 projektami.


© dfpk.pl 2016